Hilbertinum, o. s. — Společnost Kamila Hilberta
Noskov 21, 391 43 pošta Mladá Vožice
info@hilbertinum.cz

Počet zobrazených článků: 3 (z celkem 3 nalezených)

31.3.2013

Aktuality 2013

Druhý rok přípravy velkoformátové publikace Pražská katedrála: viditelná i neviditelná, na kterou Hilbertinum, o. s., získalo velkorysý finanční dar od soukromého sponzora, pokračují plynule základní technické práce na dokončení textových podkladů pro středověkou část knihy, jako jsou korektury českého jazyka a překlady do angličtiny. Nyní probíhají editorské práce na části příspěvků věnovaných novověké etapě v historii katedrály. Díky novátorskému přístupu většiny autorů se především v této části knihy podařilo shromáždit takřka neznámé údaje především pro 20. století a také kapitolu věnovanou novověké hudbě.


31. 5. 2012

Aktuality 2012


Činnost všech členů sdružení se od počátku roku 2012 soustředí na přípravu publikace s pracovním názvem Pražská katedrála: viditelná i neviditelná, na kterou Hilbertinum, o. s., získalo velkorysý finanční dar od soukromého sponzora. Od ledna byly proto uskutečněny tyto kroky:
  • Byla zpracována koncepce publikace, jejíž autorkou je dr. Jana Maříková-Kubková.
  • Dále byl vytvořen rozpočet a odsouhlasen sponzorem, po jednání byl navržen harmonogram přípravy Byl osloven základní autorský tým, na první schůzce byly probrány detaily přípravy a obsahu, termín odevzdání příspěvků byl stanoven na červen 2012. Všichni autoři dostali výhradní licenční smlouvu.
  • V průběhu dalších měsíců probíhaly individuální schůzky s jednotlivými autory pro konkretizace zadání a naplnění koncepce a postupně rozšířen autorský tým o odborníky na jednotlivá témata spojená s katedrálou.
  • Neprodleně byla také zahájena spolupráce s fotografy Janem Glocem a Martinem Frouzem, jejichž snímky budou tvořit největší část ilustrací.
  • Byl osloven grafik Robert V. Novák s nabídkou na zpracování layoutu publikace, který práci přijal.
  • Byli vybráni překladatelé do angličtiny, kterými jsou D. Paton a I. Gutiérrez.
  • Byla zahájena intenzivní příprava digitálních modelů jednotlivých fází stavby katedrály, ale také rotundy a baziliky. Přípravu vede Jiří Šindelář.

25. 4. 2011

Jednokolová architektonická soutěž o ideový návrh řešení exteriéru a interiéru národní kulturní památky, kostela sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom, Slovensko
 
Od září 2009 do srpna 2010 spolupracovali členové občanského sdružení Hilbertinum na přípravě a zajištění průběhu jednokolové architektonické soutěže o ideový návrh řešení exteriéru a interiéru národní kulturní památky, kostela sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom. Zástupce vyhlašovatele soutěže, kterým byl Farní úřad Ladice, jmenovitě Mgr. Igor Písečný, oslovil členy Hilbertinum, o. s., s objednávkou na zajištění veškerých administrativních náležitostí tohoto náročného projektu na nalezení nejvhodnějšího architekta, který by v intencích záměru investora a také za dodržení všech podmínek stanovených Krajským památkovým úřadem v Nitře zpracoval projekt rekonstrukce kostela v exteriéru i interiéru s cílem sjednotit tři historické etapy do funkčního celku, který vytvoří důstojný rámec i vhodné podmínky pro ojedinělé nástěnné malby, jež se zachovaly v nestarší části kostela.
            Členové sdružení spolupracovali na přípravě soutěžních podmínek, na výběru členů odborné poroty, na organizaci ustavující schůze a na vyhlášení soutěže včetně oslovení vybraných pěti architektonických týmů. Vyhlašovatel oslovil tyto projektanty:

  -  Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, NZW – die Neue Zipser Werkstätte / Nové Spišské Dielne,
  -  Ing. Martin Kvasnica, Štúdio FOR, Bratislava,
  -  Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák, Architekti – BKPŠ, spol. s r. o., Bratislava,
  -  Ing. arch. Josef Pleskot, AP Atelier, Praha,
  -  ING. ARCH. PETR FRANTA, Petr Franta Architekti & Asoc. spol. s r. o., Praha.

 
Všichni oslovení potvrdili zájem, i když nakonec se soutěže rozhodli zúčastnit jen 4 týmy, ing. Kvasnica se ze soutěže odhlásil. V termínu pak členové sdružení obdrželi a vyhlašovateli odevzdali čtyři kompletní návrhy, z nichž nakonec odborná porota po dvoudenním zasedání stanovila toto pořadí:

   1.cena                       BKPŠ, spol. s r. o. (arch. Paňák, arch. Kusý)
   2.cena                       AP Atelier (arch. Pleskot)
   3.cena                       nebyla udělena

   Odměna                    arch. Bujna / arch. Franta

Soutěž byla dle podmínek ukončena posledním srpnovým dnem, v následujících týdnech proběhlo vyplacení stanovených odměn. Vyhlašovatel soutěže poté oslovil vybraný vítězný tým s návrhem na zahájení projekčních prací pro první etapu, pod kterou patří tyto úkoly:

 ~  Návrh schodiště na kruchtu
 ~  Návrh zábradlí emporové časti chóru
 ~  Návrh křídel kruchty
 ~  Návrh pulpitu pro renesanční kazatelnu
 ~  Návrh nášlapné vrstvy podlahy
 ~  Návrh nového menzy barokního oltáře, resp. nového oltáře s tabernáklem
 ~  Nárh mobilního schodiště pro zabezpečení vstupu na kazatelnu
 ~  Návrh podhledové časti stropu ve středověké části kostela
 ~  Návrh způsobu osvětlení a prvků osvětlení pro liturgické a provozní účely a pro krátkodobé osvětlení nástěnných maleb
 ~  Návrh prvků expozice o historii kostela

V současné době je projekt první etapy dokončován do fáze prováděcí dokumentace.

 

Kostel sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom
Kostel sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom byl pro veřejnost objeven v 60. letech 20. století. První zmínka o něm je z roku 1113 v zoborské listině. Archeologický výzkum a stavebně historický průzkum charakterizoval dvě hlavní historické stavební fáze. V první stavební etapě z 2. poloviny nebo z konce 10. století se jednalo o jednolodní kostelík s pravoúhlým presbyteriem, ve 13. století byla odbourána západní stěna a přistavěna část s emporou. Dalším stavebními úpravami pak prošel v 18. století a naposledy v 60. letech 20. století, které jej rozšířily o moderní přístavbu.
V jeho interiéru se relativně dobře dochoval mimořádně cenný cyklus nástěnných maleb pocházející již z první stavební fáze. Stěny v interiéru byly rozděleny do třech horizontálních pásů, které pak byly členěny do jednotlivých polí. V horním pásu byly v každém rohu stojící postavy, pravděpodobně evangelisté, mezi okny byly pravděpodobně scény ze Starého zákona a pod okny menší pole s polopostavami světců nebo biskupů. Hlavní část ikonografického cyklu začíná ve středním pásu na jižní stěně vlevo. První scéna byla interpretována jako votivní a dnes není možné přidat žádný nový poznatek. Druhá scéna představuje Zvěstování Panně Marii, pak následuje Navštívení a poslední na jižní stěně je Narození Ježíše. Na severní stěně pokračuje cyklus scénou Příchodu tří mágů, Klanění a poslední rozlišitelnou scénou je Útěk do Egypta. Pozadí celého středního pásu na obou stěnách bylo rozděleno horizontálně na tři části, horní šedomodrý pás prosvítá mezi hlavami jednotlivých postav, střední červený a spodní okrový (původně hnědý?) jsou místy nezřetelné. Na severní stěně apsidy je vidět spodní část Krista v mandorle obklopeného cherubíny.
Nejspodnější pás maleb obíhal kolem celého interiéru a byl zdoben medailony s portréty světců nebo biskupů. Západní stěna byla bohužel odbourána již ve 13. století a zbyly po ní jen krátké pahýly, můžeme ale snad předpokládat, že i ona byla opatřena malbami. Protože cyklus pokračuje z jižní na severní stěnu bez přerušení, byla její plocha věnována samostatnému tématu.
Stavební úpravy ve 13. století obohatily kostel nejen o emporovou přístavbu, ale i o malby v apsidě a na stylizovaný dekor na empoře samotné. K historickému vybavení kostela patří románská křtitelnice, kropenka na severní zdi přístavby s pletencovým dekorem a mladší kazatelna.
 

Created by SYSKO       Vyrobeno pomocí phpRS - Redakčního systému.